Eli Lilly treatment solanezumab failed to slow disease